บริษัท เจ เอ็ม คลีนนิ่ง แอนด์ รักษาความปลอดภัย เจเจเอส จำกัด

บริษัท เจ เอ็ม คลีนนิ่ง แอนด์ รักษาความปลอดภัย เจเจเอส จำกัด ดำเนินกิจการบริการทำความสะอาด ตั้งแต่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 และงานด้านรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 56 ซอยเรวดี 52 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี บจก.เจเอ็มฯได้ดำเนินการ และขยายงานบริการที่หลากหลาย เพื่อดำเนินธุรกิจด้านงานบริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งทางบจก.เจเอ็มฯได้เห็นว่างานบริการเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นที่ต้องมีใจรักที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคำว่าบริการทำให้JMตระหนักถึงความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด และมั่นใจว่าเราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด ดั่งปรัชญาที่ว่า ลูกค้ามีความสำคัญเป็นอันดับ1

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้ให้บริการที่เน้นการบริหารเป็นระบบและมีกระบวนการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศไทย

พันธกิจ : สร้างคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด มีการบริหารที่โปร่งใส พนักงานมีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ค่านิยมองค์กร : หัวใจของเราคือการบริการที่เป็นเลิศ

https://image.freepik.com/free-vector/cleaning-windows-service_81522-4053.jpg